I. Wstęp – dane kontaktowe Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Blair William Broadbean Gillespie-Smith (adres:Borzęcin 229, 32-825, małopolskie), REGON: 389439929, NIP:8692001817. („Sprzedawca”) danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów. Polityka prywatności informuje Klientów w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane. W ramach tej Polityki Prywatności opisano ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbiera Sprzedawca dane osobowe Klientów, do jakich celów je wykorzystuje, komu je udostępnia, jak je ochrania oraz jakie Klient ma prawa. Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki (w tym definicja określeń takich jak Sprzedawca, Sklep internetowy, Klient, itp) jest regulamin Sklepu internetowego. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Blair William Broadbean Gillespie-Smith (adres:Borzęcin 229, 32-825, małopolskie), REGON: 389439929, NIP:8692001817. Inspektor Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych nie został powołany z uwagi, że Sprzedawca nie przetwarza Danych osobowych na dużą skalę. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych Polityka Prywatności Sprzedawcy stosowana jest na podstawie : • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.) • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej   Klienta. Najważniejsze zasady Sprzedawcy przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych: • Zbierane są dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych. • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sprzedawca realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Użytkownik ma prawo do: • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co zostało omówione poniżej w niniejszej Polityce prywatności. • Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę i w jaki sposób. • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne. • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, realizowane jest w taki sposób, że w razie sprzeciwu Klienta, Sprzedawca zaprzestaje przetwarzania danych Klienta , chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Klienta lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). • Prawo do usunięcia danych osobowych przez Sprzedawcę („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Sprzedawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • Prawo do przenoszenia danych: czyli Klient ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczył Sprzedawcy jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Klienta zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Klientowi praw, można przesłać mailowo na adres: palecoffeeroasters@gmail.comlub pisemnie na adres: :Szczurowa, Ul. Lwowska 148, 32-820 Szczurowa, z dopiskiem „IOD”. Wnioski Klienta są wypełniane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu trzech tygodni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Klienta Sprzedawca poinformuje. Bezpieczeństwo danych osobowych Sprzedawca podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Sprzedawca zapewnia ochronę danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, przed nieuprawnioną modyfikacją, udostępnia je upoważnionym osobom jedynie jeżeli wystąpi taka potrzeba. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Sprzedawcy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. Przetwarzanie danych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, wykazana jest powyżej i w Regulaminie sklepu internetowego tj. wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz ewentualnie jeżeli Klient wyrazi zgodę w celach marketingowych. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego poza Sprzedawcą mogą być także inne podmioty tj.: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. Dane osobowe, obejmują dane identyfikacyjne niezbędne wyłącznie do realizacji Umowy Sprzedaży np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem Sprzedawca określa i przetwarza tylko niezbędny zakres danych. Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany, w szczególności w celu realizacji Umowy sprzedaży. W tym w celu założenia i prowadzeni własnego konta w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Konto takie może być w każdym momencie usunięte przez Klienta bez negatywnych konsekwencji co spowoduje usuniecie danych osobowych u Sprzedawcy. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych. W przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Klientów i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej Polityki prywatności. Sposób zbierania danych Dane osobowe Klienta pochodzą wyłącznie od niego samego przekazane Sprzedawecy poprzez np. formularz kontaktowy, mailowo itp. Sprzedawca nie zbiera danych osobowych od innych podmiotów. Sprzedawca także gromadzi dane zawarte w logach systemowych. Zgoda – cofnięcie zgody W relacji z Klientem może on być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, tylko za wyraźną zgodą Klienta. Zgoda będzie także proszona w momencie podania danych osobowych do realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą (mailowy, lub listowny). Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości zrealizowania Umowy Sprzedaży jak nie doszło do jej realizacji przed wycofaniem, korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania zgody Klienta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofniecie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Cookies W związku z korzystaniem Klienta ze Sklepu internetowego Sprzedawca gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Sprzedawca wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją Sklepu internetowego, serwera. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu). Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Klienta (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Sprzedawca nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Profilowanie W ramach przetwarzania danych osobowych Klienta Sprzedawca nie dokonuje profilowania. Zmiany w Polityce Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych. Prawa autorskie Wszelkie prawa do Sklepu internetowego Sprzedawcy , w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Cenniki Cenniki i inne informacje zawarte na Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej . Ze względu na pojawiające się promocyjne możliwe są zmiany cen i produktu. 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop